IMCAS World Congress 2020

Vom 30. Januar 2020 bis zum 01. Februar 2020 findet in Paris zum 22. Mal der Weltkongress IMCAS (International Master Course on Aging Science) statt.

IMACS Paris 2020

https://www.imcas.com/en/attend/imcas-world-congress-2020

Arztsuche